โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2564

ระบบสอบจะเปิดให้ใช้งานในวันและเวลา
ที่ระบุในประกาศการสอบของ สสวท. เท่านั้น

* รหัสผ่านจะปรากฎอยู่ในบัตรประจำผู้สอบ
สามารถตรวจสอบได้ในระบบสมัครสอบ

https://admission.ipst.ac.th
เข้าสู่ระบบ